Hoolekogu

Põlva Vallavalitsusele
Roosi Kooli Hoolekogu                                                                       26. 09. 2015

Töö aruanne

õppeaastal 2014/2015

Õppeaasta jooksul toimus 3 hoolekogu koosolekut. Päevakorral olid  alljärgnevad teemad:

 1. Hoolekogu tööplaani 2014-2015 koostamine.
 2. Roosi kooli üldtööplaani arutelu ja heakskiit.
 3. 2013-14 õppeaasta kokkuvõte ja eelarveliste vahendite hetkeseis. Hoolekogu kiitis heaks õppe-kasvatustöö koolis.
 4. Valmistumine Roosi Kooli lastevanemate ümarlauaks. Hoolekogu liikmete ülesandeks oli uurida, kas lapsevanematel on probleeme seoses kooliga ning kas nad on rahul kooli poolt pakutavaga. Ümarlauas avaldati toetust kooli personalile ja nende tööle.
 5. Hoolekogu arvamuse koostamine Roosi Kooli põhimääruse kohta. Eelnõu kiideti ühehäälselt heaks.
 6. Hoolekogu arvamuse koostamine Roosi kooli eelarve kohta. Eelnõu kiideti ühehäälselt heaks.
 7. Ülevaated koolis toimuvatest üritustest ning õppe-kasvatustööst.
 8. Ülevaade Põlva valla koolivõrgu korrastamisest.

Hoolekogu on tõstatanud ja toetanud alljärgnevaid olulisi probleeme:

 1. Rehabilitatsioonikomisjoni- ja rehabilitatsiooniteenuse osutamine Roosi Koolis.

Koolil on moodustatud rehabilitatsioonimeeskond ja sõlmitud haldusleping rehabilitatsiooniteenuse osutamiseks. Lapsevanemad on teenuse osutamisega väga rahul.

 1. Kooli jätkusuutlikkus. Kaasav haridus integreerib hariduslike erivajadustega lapsed tavakooli. Koostöös valla sotsiaaltöötajatega tuleks välja selgitada lapsed, kelle haridustee oleks võrreldes tavakooliga  Roosi Koolis edulisem. Vaja on jätkata  selgitustöö tegemist lapsevanematele.
 2. Puuetega laste hoiukodu loomine Põlvasse.

Taivo Simso

Roosi Kooli Hoolekogu esimees

Põlva Vallavalitsuse 21.10.2015. a

korralduse nr 2-3/684 "Põlva valla
üldhariduskoolide, koolieelse lasteasutuste
ja huvikoolide hoolekogude koosseisude
kinnitamine"
Lisa 6

Roosi Kooli hoolekogu koosseis:

Kairit Numa         koolipidaja esindaja
Kaie Issak           põhikooli õpetajate esindaja
Anne Noorem       lasteaia õpetajate esnidaja
Margit Leppund   lasteaia vanemate esindaja
Monika Filatov     kooli vanemate esindaja
Taivo Simso         kooli vanemate esindaja
Triinu Maidla         kooli vanemate esindaja
Laine Käsik         kooli vanemate esindaja

Hoolekogu

Liikmed 2016-2017:

Moonika Filatov                     53403001                    moonika_666@yahoo.com
Margit Leppund                     58144783                    margitleppund111@hot.ee
Taivo Simso                           53458487                   taivosimso@gmail.com
Laine Käsik                           53437928                    laine.kasik@gmail.ee
Triinu Maidla                          5264754                       maidlatriinu@gmail.com
Kaie Issak                             56487404                     kaieissak@gmail.com
Anne Noorem                        5063237                      annenoorem@gmail.com
Kairit Numa                           5257220                       kairitnuma@gmail.com