Õpilaskodu

Õpilaste vastuvõtmine riiklikult toetatud kohale

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi on riiklikult toetavale õpilaskodu kohale õpilase vastuvõtmise tingimuseks elukohajärgse valla- või linnavalitsuse taotlus. Lisaks sellele on vaja õpilase elukohajärgse ja õpilaskodu asukohajärgse maavanema nõusolekut. Loomulikult on vajalik ka õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema nõusolek. Seega tuleb omavalitsusel teha taotlus maavalitsus(t)ele. Iga õpilase kohta tehakse taotlus ajahetkel, kui tekib vajadus õpilase õpilaskodusse paigutamiseks. Enne maavalitsustest nõusoleku küsimist on vajalik eelkokkulepe kooliga, et olla kindel õpilaskodu vaba koha olemasolus. Kui õpilane vajab õpilaskodu kohta mitme õppeaasta vältel, siis esitab omavalitsus iga õppeaasta alguses uue taotluse maavanema(te)le kooskõlastamiseks mõistliku aja jooksul. Omavalitsus esitab kooskõlastused direktorile.

Iga kool kehtestab nõuded, millised dokumendid õpilase kooli vastuvõtmiseks direktorile esitada tuleb. Kui nõusolekud on olemas, saab direktor võimaldada koha riiklikult toetatud vabale õpilaskodu kohale.