Põlva Roosi Kooli põhimäärus

PÕLVA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS
Põlva                                                                                                                                                                             10.06.2015 nr 1-2/22

Põlva Roosi Kooli põhimäärus
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse vastavate lõigete alusel.

1. peatükk

Üldsätted
§ 1. Kooli nimetus
Kooli nimetus on Põlva Roosi Kool (edaspidi kool).
§ 2. Kooli õiguslik seisund ja tegutsemise vorm
(1) Kool on Põlva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis tegutseb Põlva Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna (edaspidi osakond) haldusalas
(2) Kooli tegutsemise vorm on koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed) ja põhikool, mis tegutsevad ühe asutusena.
(3) Kool on hariduslike erivajadustega lastele ja õpilastele.
(4) Kool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Põlva valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.
§ 3. Kooli asukoht ja tegutsemiskoht
Kool asub ja tegutseb aadressil Lina tn 13, Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond.
§ 4. Teeninduspiirkond
Lasteaia teeninduspiirkond on Põlva valla haldusterritoorium.
§ 5. Pitsat ja sümboolika
(1) Koolil on oma nimetusega pitsat ja sümboolika.
(2) Kooli sümboolika ja selle kasutamise korra kinnitab kooli direktor käskkirjaga, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.
§ 6. Asjaajamise alused
(1) Kooli asjaajamise- ja õppekeel on eesti keel.
(2) Kool korraldab oma asjaajamist õigusaktidega kehtestatud nõuete ja kooli asjaajamiskorra kohaselt.

2. peatükk

Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded
§ 7. Kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded
(1) Kooli tegevuse eesmärk on intellekti- ja/või liitpuudega laste ja noorte ettevalmistus võimalikult iseseisvaks eluks, mille eelduseks on elukestvalt õppiv ning pädev personal, kaasaegne õpikeskkond, lapsi toetav kooli organisatsiooniline ülesehitus, koolitus- ja nõustamistegevus ning toimiv rehabilitatsioon.
(2) Kooli ülesanne on tagada intellekti- ja/või liitpuudega lastele ja õpilastele väärikas ja igakülgne areng, spetsiaalsed võimalused individuaalsete arenguvajaduste realiseerimiseks, kvaliteetne õppe- ja kasvatustegevus ning tugivõrgustikus olevate isikute nõustamine. 

3. peatükk

Kooli õppe ja kasvatuse korraldus
§ 8. Lasteaia struktuur
Lasteaias on rühmad intellekti- ja/või liitpuudega lastele.
§ 9. Õppe ja kasvatuse korralduse alused
(1) Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.
(2) Kooli õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab põhikooli lihtsustatud riiklikule õppekavale.
(3) Koolis omandatakse põhiharidust statsionaarses õppes.
(4) Lasteaias koostatakse igale lapsele lähtudes tema võimetest ja vajadustest individuaalne arenduskava, koolis koostatakse igale õpilasele lähtudes tema võimetest ja vajadustest individuaalne õppekava.
§ 10. Kooli raamatukogu
Koolil on raamatukogu, mille põhiülesanne on toetada trükiste, audiovisuaalsete ja muude teabekandjate hoidmise ja kättesaadavaks tegemise kaudu kooli õppekava järgset õpet, arendada õpilaste iseseisva õpitöö ja teabe hankimise oskust ning lugemishuvi. 

4. peatükk

Õppekavaväline tegevus
§ 11. Õppekavaväline tegevus
(1) Kool võib lisaks kooli õppekava kohaselt läbiviidavale õppele korraldada kooli ruumides õppekavavälist tegevust ja osutada teenuseid. (2) Õppekavaväliseks tegevuseks on kooli korraldatud huvitegevus, üritused, võistlused ning väljasõidud.
(3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi- ja tehnilisi vahendeid tasuta kooli poolt kehtestatud korras.
§ 12. Kooli õpilaskodu
(1) Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele ning turvalisuse ja tervisekaitse nõuetele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.
(2) Õpilase elukorraldus õpilaskodus ning õpilaskodusse vastuvõtmise ja õpilaskodust väljaarvamise tingimused ja kord määratakse õpilaskodu kodukorras.
(3) Õpilaskodu kodukorra kehtestab kooli direktor. 

5. peatükk

Kooli juhtimine
§ 13. Direktor
(1) Kooli juhib direktor. Direktor tagab koostöös pedagoogilise nõukogu, õppenõukogu ja hoolekoguga kooli tulemusliku töö.
(2) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu, täidab tema suhtes muid tööandja õigusi ning kohustusi vallavanem või tema poolt selleks volitatud isik.
(3) Direktor täidab Eesti Vabariigi seadustest või seaduste alusel antud õigusaktidest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, töölepingust ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid ning vastutab nende täitmise eest, sealhulgas:
1) juhib kooli igapäevast tegevust;
2) esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on vajalikud vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktides sätestatud ülesannete täitmiseks;
3) vastutab eelarvest kinnipidamise ning aruandluse õigeaegse esitamise eest;
4) kasutab ja valdab kooli valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale;
5) korraldab kooli asjaajamist vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuete ja asjaajamiskorra kohaselt;
6) kinnitab kooli töökorralduse ja asjaajamise reeglid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
7) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
8) kinnitab koolitöötajate koosseisu kooskõlastades selle enne vallavalitsusega;
9) korraldab õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks konkursi;
10) sõlmib, muudab ja lõpetab kooli töötajatega töölepingud ning täidab muid tööandja õigusi ning kohustusi;
11) korraldab kooli arengukava koostamist vallavolikogu kehtestatud korras;
12) kehtestab kooli vastuvõtu tingimused ja korra.
(4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 14. Lasteaia pedagoogiline nõukogu
Pedagoogiline nõukogu ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.
§ 15. Kooli õppenõukogu
Õppenõukogu ülesanne on kooli õppe ja kasvatuse eesmärkide kindlaksmääramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
§ 16. Kooli hoolekogu
(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on lasteaia laste, õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, laste ja õpilaste vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu täidab talle seadustes ja nende alusel pandud ülesandeid ning teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
(2) Hoolekogu moodustatakse ja tegutseb vallavolikogu poolt kehtestatud korra alusel.
(3) Hoolekogu koosseisu volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni. 

6. peatükk

Laste, õpilaste ja vanemate ning kooli töötajate õigused ja kohustused
§ 17. Laste õigused
Lapsel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning õpetajate igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.
§ 18. Õpilaste õigused ja kohustused
(1) Õpilasel on õigus:
1) võtta osa õppetööst;
2) õppida oma huvidele ja võimetele vastavalt individuaalse õppekava alusel;
3) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras täiendavat abi õpetajalt;*
4) saada nõustamist ja koolis pakutavate tugimeetmete rakendamist põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tingimustel ja korras ning rehabilitatsiooniplaani alusel;
5) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
6) saada teavet ja selgitusi koolikorralduse ning õpilase õiguste ja kohustuste kohta;
7) võtta osa õppekavavälisest tegevusest, mis on ette nähtud kooli päevakavas.
(2) Õpilane on kohustatud:
1) osalema temale kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes;
2) õppima ning omandama teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt;
3) täitma mõjutusmeetmeid ja kasutama tugimeetmeid;
4) kaasinimestega lugupidavalt käituma ja järgima üldtunnustatud moraalinorme;
5) täitma kooli kodukorda;
6) hoidma kooli head mainet;
7) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
8) täitma teisi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
§ 19. Vanemate õigused ja kohustused
(1) Vanemal on õigus:
1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides;
2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
3) tutvuda lasteaia kodukorra, õppe- ja päevakavaga ning saada teavet lasteaia töökorralduse kohta;
4) saada teavet oma lapse kohta ning selgitusi õppe- ja kasvatustegevuse teemal;
5) olla kaasatud lapse individuaalse arengukava ja õpilase individuaalse õppekava koostamisse;
6) olla teavitatud õpilasele kohalduvast osast kooli päevakavas ning õppeveerandi jooksul läbitavatest peamistest teemadest, vajalikest õppevahenditest, hindamise korraldusest ja planeeritavatest üritustest;
7) teha ettepanekuid kooli tegevuse korraldamise kohta;
8) otsustada õigusaktides sätestatud juhtudel oma lapsele kooli pakutavate tugimeetmete rakendamise üle;
9) vähemalt üks kord aastas osaleda vanemate koosolekul;
10) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse;
11) pöörduda kasvatamist ja õpetamist puudutavate küsimuste korral direktori, hoolekogu, vallavalitsuse või lasteaia üle haldusjärelevalvet teostava asutuse poole.
(2) Vanem on kohustatud:
1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteaias;
2) kinni pidama lasteaia päevakavast, kodukorrast ning laste tervisekaitse ja tervisedendamise nõuetest;
3) teavitama õpetajat või direktorit lapse puuduma jäämisest või lahkumisest;
4) looma koolikohustuslikule lapsele kodus õppimist soodustavad tingimused ja õppes osalemise eeldused;
5) esitama koolile oma kontaktandmed ja teavitama kooli nende muutumisest;
6) tutvuma koolielu reguleerivate õigusaktidega;
7) tegema koostööd õpetajate ja terapeutidega individuaalse õppekava ja individuaalse arenduskava eesmärkide saavutamiseks;
8) pöörduma kooli ettepanekul nõustamiskomisjoni poole;
9) tasuma lasteaialapse toidukulu ja osaliselt muud kulud vallavolikogu kehtestatud määras ja korras;
10) esitama koolile perearsti või eriarsti poolt kinnitatud ravimite kasutamise korra.
§ 20. Töötajate õigused ja kohustused
(1) Töötajal on õigus:
1) saada koolilt teavet õppe- ja töökorralduse reeglite kohta;
2) saada täiskasvanute koolituse seaduses ja koolis sätestatud tingimuste kohaselt erialast ja pedagoogilist täienduskoolitust;
3) töötada õigusaktides sätestatud nõuetele vastavates tingimustes;
4) esitada direktorile ja hoolekogule õppetegevuse ning töökorralduse parendamise ettepanekuid;
5) kasutada muid õigusaktides sätestatud töötajate õigusi.
(2) Õpetajate ja teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ülesanne on tagada õpilaste areng õppe- ja kasvatustegevuse abil, mis tugineb ühiselt seatud eesmärkidele. Teiste töötajate ülesanne on tagada kooli häireteta töö ja majanduslik teenindamine.
(3) Kooli töötajad on kohustatud lähtuma oma ülesannete täitmisel kooli arengukavas sätestatud põhimõtetest ja väärtustest ning tuginema nii omavahelises suhtluses kui ka suhtluses laste, õpilaste ja nende vanematega vastastikusele lugupidamisele, üksteisemõistmisele ja koostööle.
(4) Õpetajate ja teiste töötajate ülesanded ja kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks kooli põhimääruse, töökorralduse reeglite ja töötajate ametijuhendite ning töölepingutega, mis on kooskõlas töösuhteid reguleerivate riigi ja Põlva valla õigusaktidega.

7. peatükk

Vara, finantseerimine, järelevalve ja aruandlus
§ 21. Kooli vara ja finantseerimine
(1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar, muu vara ja eelarvevahendid, mille vallavalitsus on koolile andnud sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks.
(2) Kool kasutab ning valdab tema valduses ja kasutuses olevat vara vastavalt vallavolikogu kehtestatud korrale ning tagab selle sihipärase kasutamise, säilimise ja heaperemeheliku majandamise.
(3) Koolil on oma eelarve Põlva valla eelarve osana, mille kinnitab vallavolikogu.
(4) Kool kasutab vallavalitsuse pangakontosid, mis kuuluvad kontsernikonto koosseisu.
(5) Kooli raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.
(6) Kooli tegevuse rahastamine toimub kooli eelarve kaudu, mis moodustub riigi-, valla- ja teiste omavalitsuste eraldistest, sihttoetustest, annetustest ja kooli osutavatest teenustest saadud tuludest.
(7) Õppekavavälises tegevuses osalemise eest võetava tasu määrad ja põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hinnad kehtestab direktori ettepanekul vallavalitsus.
§ 22. Järelevalve ja aruandlus
(1) Haldusjärelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel Põlva maavanem.
(2) Haldusjärelevalvet teostava ametiisiku ülesanne on kontrollida õppe- ja kasvatustegevust reguleerivate õigusaktide täitmist ning analüüsida probleeme õppe- ja kasvatusetegevust reguleerivate õigusaktide rakendamisel.
(3) Kooli juhtimist ja tegevust kontrollib vallavalitsus.
(4) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.
(5) Kool esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras ja tähtaegadel.

8. peatükk

Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine
§ 23. Põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine
(1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.
(2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu töötab välja kooli direktor koostöös osakonnaga.
(3) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kinnitamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesinduse olemasolul õpilasesindusele, pedagoogilisele nõukogule ja õppenõukogule.

9. peatükk

Rakendussätted
§ 24. Määruse kehtetuks tunnistamine
Põlva Linnavolikogu 15. detsembri 2010. a määrus nr 29 "Põlva Roosi Kool põhimäärus" tunnistatakse kehtetuks.
§ 25. Määruse muutmine
Põlva Vallavolikogu 11. juuni 2014. a määrust nr 1-2/33 "Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse ning koolieelse lasteasutuse seaduses lasteasutuse pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine Põlva Vallavalitsusele" muudetakse ning selle paragrahvi 1 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa "§ 27 lõike 5,".
§ 26. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2015. aasta 1. septembril. 
/allkirjastatud digitaalselt/

Kuldar Leis
Vallavolikogu esimees