Rehabilitatsioon

Kontakt: Anne Nukk 56628530 või annenukk@gmail.com

Mis on rehabilitatsiooniteenus?

Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada puudega inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada tema ühiskonda kaasatust ja soodustada õppimist ja igapäevaeluga toimetulemist.

Rehabilitatsiooni käigus hinnatakse isiku toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid keskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks. Samuti tegeletakse puudega inimeste ja nende perede nõustamisega erinevatel teemadel, et parandada edasist sotsiaalset toimetulekut.

Rehabilitatsiooni raames toimub õppetööd toetav tegevus eesmärgiga parandada intellektipuudega lapse või noore tegevusvõimet ning suurendada tema iseseisvat toimetulekut.

Rehabilitatsiooniteenused

-    rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja planeerimine ehk rehabilitatsiooniplaani koostamine. Meeskonnatöö ning kliendi aktiivse osalemise tulemusel valmib puudega inimese vajadustest lähtuv tegevuskava.

-    rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja tulemuste hindamine. Nõustame kliente ja nende peresid rehabilitatsiooniplaani tegevuskava täitmisel nii telefoni teel kui kohapeal.

-    Füsioterapeudi teenus

-    Sotsiaaltöötaja teenus

-    Eripedagoogi teenus

-    Logopeedi teenus

-    Psühholoogi teenus

Rehabilitatsiooniplaani koostamisel on kaasatud psühhiaater  ja arst.

Kuidas saada rehabilitatsiooniteenusele?

Rehabilitatsiooniteenusele (s.h. rehabilitatsiooniplaani koostamisele) palume registreeruda  telefonidel  79 93315 VÕI 56628530 ning meili teelannenukk@gmail.com                                           

Lisainfot rehabilitatsiooniteenuse kohta leiate www.sm.ee, www.ensib.ee.    Registreerumisel palume teatada: isikuandmed, kontaktandmed, suunamiskirja number ning otsuse vastuvõtmise kuupäev. Suunamiskirja alusel registreeritakse Teid rehabilitatsiooniteenuste järjekorda.                    

Meie koordinaator võtab järjekorra alusel kliendiga ühendust ja korraldab teenuse saamise.

Kuidas kohale tulla?

Rehabilitatsiooniteenuseid osutame Põlva Roosi  Kooli (www.roosikool.polva.ee) ruumides Lina 13 Põlva.

Meie kvaliteet:

Väga oluliseks peame individuaalset lähenemist inimesele, meeskonnatööd ja võrgustiku koostööd.  Iganädalased kolleegiumid tagavad hea teoreetilise baasi.  Kolleegidega arutelud keerulisemate lugude üle, suurendavad kõigi kogemusi ja teadmisi.  Aruteludesse kaasame kohalike omavalitsuste esindajaid ja inimesi, kes igapäevaselt tegelevad meile teenusele tulnud inimestega.

Kvaliteedi osaks on inimese privaatsuse hindamine ja tema isikuandmete kaitse ja väärtustamine.

Inimese ja tema perekonna nõustamine, keskkonna kohandamine ja nõustamine parimate võimalike abivahendite leidmiseks on olulised kvaliteetse lõpptulemuse saavutamiseks.

Oma töös  kasutame rahvusvahelist  funktsioonide klassifikatsiooni ja rahvusvahelist haiguste klassifikatsiooni.